برنامه زبانشناس


در رابطه با دسته‌بندی برنامه زبانشناس (3)
انتشار نسخه 7.0.14 ( 2 3 4 5 ) (94)
انتشار نسخه 7.0.15 (2)
انتشار نسخه 7.0.13 ( 2 3 ) (51)
پیش انتشار زیبوک نسخه 7.0.7 ( 2 3 4 5 6 ) (104)
انتشار نسخه 7.0.11 ( 2 3 ) (42)
انتشار نسخه 7.0.10 ( 2 3 4 5 ) (83)
انتشار برنامه زبانشناس نسخه 7.0.7 ( 2 3 4 5 ) (99)
انتشار نسخه 7.0.8 ( 2 3 4 5 6 7 ) (131)
پیش انتشار زوم نسخه 7.0.7 ( 2 3 4 ) (63)
انتشار زبانشناس نسخه 7.0.5 ( 2 3 ) (59)
پیش انتشار نسخه 7.0.3 ( 2 3 ) (51)
پیش انتشار نسخه 7.0.2 ( 2 3 4 ) (68)
پیش انتشار نسخه 7.0.1 ( 2 3 4 5 6 7 8 ) (153)
پیش انتشار نسخه 7.0.0 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) (221)
توضیحاتی درباره‌ی مکانیزم جدید سطح بندی دوره‌های زبانشناس ( 2 ) (39)
انتشار نسخه 6.4.2 زبانشناس ( 2 3 4 5 ) (80)
انتشار نسخه 6.4.0 زبانشناس ( 2 3 4 5 6 7 8 ) (145)
آپدیت ۶.۴ زبانشناس : نکات قبل از آپدیت ( 2 3 ) (59)