کمک


در رابطه با دسته بندی کمک (2)
The difference between 2 Sentence (3)
Very hard 👉 very high (1)
معنی جمله در داستان جک ولوبیای سحر امیز (2)
معنی rock,n'roll god (2)
تمرین مهارت اسپیکینگ زبان انگلیسی (6)
بودن یا نبودن s مسئله این است ! (6)
توضیح راجع به نمودار ها (3)
حرف اضافه by (1)
جوجه اردک زشت کاربرد as (2)
توضیح درباره درسهای سطح ۴ (1)
معنی لغات اشتباه (1)
روش ترجمه کردن متن فارسی به انگلیسی (4)
دوستان sبعد از فاعل مخفف چیه؟ is هست؟ (3)
سایه گزینشی (3)
I have got to get out of here without him seeing me (9)
لغت جدید توو این درس برام زیاد هست (11)
Translation2 (1)
ترجمه متن فارسی (2)
سایه زدن برای انگلیسی قدرت (2)
گرامر زمان فعل (4)
فعل boosted در حالت گذشته است آیا نباید برای سوالی کرد با whاز فعل کمکی did استفاده کرد و جمله اینطور شروع بشه.؟ what did boost (2)
بعد از "داستان واقعی" کدام دوره را باید آغاز کرد؟ و چگونه؟ (10)
از بین بردن هایلایت زرد (2)
این فصل هم باید بروش سایه پیش بریم؟ (2)
کلاس زبان فرانسه کجا برم؟ (2)
داستان فارسی خوانده شود (2)
God mother?! (1)
یادگیری گرامر (9)
راوی متن ها (2)