کمک   سوال


در رابطه با دسته‌بندی سوال (1)
معرفی برخی سریال ها برای یادگیری زبان ( 2 ) (29)
Callie opened the door only to findsher friend in a panic (5)
Thank-o-rama (1)
نحوه خواندن پادکست ها (2)
I'm looking the part now. (2)
I'll level with you (2)
شاخص لغات در صفحه اصلی زبانشناس (2)
معنی عبارت Certain she'd win the race (5)
نحوه خواندن داستان زندگی و مرگ (2)
Cracked it open (5)
نقش up در این درس (5)
سردرگمی در انتخاب بسته اموزشی مناسب (2)
Pete strikes out (2)
Batter up یعنی چی؟ (4)
تفاوت will و is going to (9)
I mean you can create some kind of an alter ego (3)
. I think that’s the simplest word I can think of to boil it down معنی (4)
لطفا در ترجمه این قسمت کمک کنید (2)
راهنمایی در باره جمله (3)
Pete hands over his (2)
He gets to ride on a train (3)
دیکشنری برای ترجمه جملات انگلیسی (5)
دیکشنری تحلیلگران (9)
معنی عبارت Approach their edge (3)
درس برده داری کودکان (2)
کاربرد کلمه ی ever در عبارت the last ever group (2)
ساختار گرامری جمله ی I had better get thanking (2)
Off I go کمک در فهم جمله (2)
معنی عبارت all the way around the world (2)