کمک   سوال


Get over یعنی رد شدن؟ (3)
نحوه استفاده از لایتنر زبان شناس (3)
نرم افزار مخصوص دویدن (3)
فرق novel و story (2)
معنی کلمهalready (5)
معنی این جمله رو متوجه نمیشم (2)
استفاده از گذشته started در جمله lets get started؟ (7)
روش خواندن این دوره (4)
Spelling bee (2)
Rockin معنی (2)
معنی کلمه iceberg (4)
مرور لغات به صورت روزانه (4)
تفاوت تلفظ There و Their (6)
این عبارت چه معنایی میده؟ (2)
لطفا منو کمک و راهنمایی کنید (6)
استفاده از فیلم های آرشیو هارد در نرم افزار زوم (3)
معنی این دو کلمه (2)
معنی عبارت dime a dozen (5)
ترجمه the mechanic charges me $400 (2)
Awesome genius به چه معناست؟ ممنون (6)
زمان شروع دوره (2)
معنی جمله "He has even become a father" (3)
کاربرد صفت بین دو as (2)
فرق بین tell و say (10)
Future use (3)
تفاوت drive و ride (2)
کاربرد adoدر جمله (2)
معنی کلمهgreat (2)
وجه تمایز could and would در جمله (3)
ترجیحا شروع با کدام دوره درصورت هم سطح بودن دوره ها (2)