تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
دو واژه هم معنی کنار هم 5 آگوست 11, 2019
مشکل در بار گذاریrecording در قسمتlets talk 7 آگوست 10, 2019
نصب زبان شناس روی دو دستگاه 10 آگوست 10, 2019
معنی و گرامر جمله ی زیر 6 آگوست 10, 2019
نیمچه داستانها mini stories 3 آگوست 10, 2019
آیا معنیthe full warrenn درسته؟ 7 آگوست 9, 2019
ترجمه عبارت I dont like being forced to do things 3 آگوست 9, 2019
کاربرد حرف the 3 آگوست 9, 2019
معانی copping down و popping down 3 آگوست 9, 2019
معنی روان Months earlier ؟ 2 آگوست 7, 2019
چت کردن با یک انگلیسی زبان 5 آگوست 6, 2019
راهنمایی درمورد تغییرات بروزرسانی ها 9 آگوست 6, 2019
معادل گزینی برای financial aboundance و financial sufficiency 2 آگوست 6, 2019
The librarian givesPete his very own library card 2 آگوست 5, 2019
مشکل تاییدکلمات هردرس 31 آگوست 4, 2019
Phil now gives workshops inspiring other people 2 آگوست 4, 2019
لهجه بریتیش پادکست ها 22 آگوست 4, 2019
ترجمه Let’s go through 5 آگوست 3, 2019
What's the differene betwen"no one" and "nobody"? 4 آگوست 3, 2019
معنای etc و sth 3 آگوست 3, 2019
چرا سه تا is؟ 9 آگوست 2, 2019
Make scary snapping sounds 2 آگوست 2, 2019
تموم شدن اشتراک یساله قبل یک سال 25 آگوست 1, 2019
Have we heard anything from William? 4 جولای 31, 2019
حالت فعل ها بعد while 3 جولای 31, 2019
تفاوت be و get/got 4 جولای 31, 2019
The dutchman sailed through untouched 6 جولای 31, 2019
دلیل نبود مینی استوری 10 جولای 30, 2019
توضیح کلمه ی since 2 جولای 30, 2019
انواع ماضی 7 جولای 30, 2019