پادکست


در رابطه با دسته‌بندی پادکست (1)
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : Farzad_Poodineh ( 2 ) (37)
سوالات خود را از مهمان بعدی زبانشناس بپرسید - Farzad_Poodineh (6)
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : Nasim_yas ( 2 ) (32)
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : F.doosti ( 2 3 4 ) (79)
سوالات خود را از مهمان بعدی زبانشناس بپرسید - nasim_yas (1)
سوالات خود را از موفق های زبانشناس بپرسید - F.doosti (5)
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : User1000 ( 2 3 4 5 ) (89)
سوالات خود را از موفق های زبانشناس بپرسید - User1000 (12)