تالار زبانشناس

ترجمه


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته بندی ترجمه 1 مارچ 25, 2017
کتاب مرگ سفید 2 سپتامبر 21, 2019
کتاب در میان حصارهای بلند(فصل سوم) 4 اکتبر 31, 2019
کتاب جزیره گنج(فصل دوم) 8 اکتبر 31, 2019
کتاب در میان حصارهای بلند (فصل دوم) 4 اکتبر 30, 2019
کتاب در میان حصارهای بلند(فصل اول) 3 اکتبر 28, 2019
کتاب جزیره گنج (فصل اول) 6 اکتبر 28, 2019
کتاب زورو (فصل آخر) 9 اکتبر 20, 2019
کتاب مرگ سفید (فصل۳) 7 اکتبر 16, 2019
کتاب زورو (فصل ششم) 4 اکتبر 11, 2019
کتاب زورو (فصل شش) 1 اکتبر 14, 2019
کتاب مرگ سفید (فصل هفت) 1 اکتبر 14, 2019
کتاب مرگ سفید (فصل چهار) 1 اکتبر 14, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل هشت) 1 اکتبر 14, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل هفت) 1 اکتبر 14, 2019
کتاب زورو (فصل هفتم) 1 اکتبر 11, 2019
کتاب زورو (فصل هشتم) 1 اکتبر 11, 2019
کتاب زورو (فصل پنجم) 1 اکتبر 10, 2019
کتاب زورو (فصل چهارم) 2 اکتبر 10, 2019
کتاب زورو (فصل سوم) 1 اکتبر 10, 2019
کتاب زورو (فصل دوم) 1 اکتبر 4, 2019
کتاب زورو (فصل اول) 7 اکتبر 4, 2019
ترجمه‌ی درس « غریزه باقی مانده از انسان های اولیه » 9 اکتبر 1, 2019
کانال تلگرامی ترجمه متون فارسی به انگلیسی 5 سپتامبر 30, 2019
کتاب مرگ سفید (فصل آخر) 1 سپتامبر 25, 2019
کتاب مرگ سفید (فصل ششم) 1 سپتامبر 24, 2019
کتاب مرگ سفید(فصل پنجم) 1 سپتامبر 24, 2019
کتاب مرگ سفید (فصل اول) 26 سپتامبر 21, 2019
کتاب مرگ سفید (فصل دوم) 5 سپتامبر 21, 2019
کتاب جزیره ی افسونگر (فصل آخر) 2 سپتامبر 17, 2019