تالار زبانشناس

تفاوت معنی association و administration

در سطح ۳ در قسمت انگلیسی از طریق اخبار و در قسمت دوم دو کلمه association و administration در جمله استفاده شده است . تفاوت معنی انها چیست؟ و شباهتی از لحاظ معنی وجود دارد؟ من میخواستم هم تفاوتشان (که استفاده هر کدام با توجه به کاربردش) و هم شباهتشان( که اگر معنی نزدیک هم وجود دارند) را بدانم.

1 Likes

من این درس رو نخوندم ولی association به معنی انجمن هست و administration به معنی مدیریت و حکومت .
به نظرم هیچ شباهتی به هم ندارند.

2 Likes