تالار زبانشناس

سلام معنی puts

سلام معنی این چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

منظورش اینکه لباس برادرش رو میپوشه یعنی پوشیدن

2 Likes

سلام s سوم شخص گرفته
چون فاعل she هست

Put onبه معنی پوشیدن

1 Likes