معنی کلمه Laertes

معنی کلمه Laertes
0.0 0

#1

معنی کلمه Laertes چیست

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

این اسم هست. لیارتیز. اسمِ فردی که با هملت میجنگه. برادرِ اوفیلیا.