تالار زبانشناس

معنی کلمه as

All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.

همه حیوانات دیگر، دو تا قو را درحالیکه با هم پرواز می کردند و دور میشدند و برای همیشه باهم دوست ماندند تماشا می کردند.

معنی as اینجا میشه درحالیکه ، بطوریکه

1 Likes