معنی use to در جمله زیر

but being a long distance athlete she was used to pushing her body to the limit.

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

1 پسندیده

ساختار be+used to+Gerund براي بيان عادت داشتن به انجام كاري استفاده ميَشه.
مثال،

He is used to staying up late.

او به تا ديروقت بيدار ماندن عادت دارد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

After 1,000 sit-ups she was in terrible pain, but being a long distance athlete she was used to pushing her body to the limit.
ترجمه: بعد از ۱۰۰۰ بار دراز و نشست، درد جانکاهی را تجربه کرد، اما از آنجا که ورزشکار دویِ با مسافت بالا بود، به قرار دادن بدنش در تنگنا عادت داشت.
8 پسندیده