معنی dragاینجا چی میشه.لطفا کل جمله رو معنی کنید

معنی dragاینجا چی میشه.لطفا کل جمله رو معنی کنید
0.0 0

#1

high price of mom’s help is drag on family business.

======================
این تاپیک مربوط به درس «مانع پیشرفت - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «مانع پیشرفت»)


#2

بهاي بالاي ياري مادر، مانعي بر سر راه كسب و كار خانوادگي است.

معناي drag در اينجا مانع مي باشد.