At having helped their mother or having cleand up thieir bedroom

At having helped their mother or having cleand up thieir bedroom
0.0 0

#1

چرا از have استفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

سلام
نمیدونم کاملا درست هست یا نه .
برای اینکه بگیم در گذشته می توانسته/نمیتوانسته ، کاری انجام بده .
زمانی که could, just,should,might باشه از have استفاده میشه + قسمت سوم فعل .


#3

ممنون بابته توضیحاتتون