تالار زبانشناس

About two person relation what is the meaning of lower sentence

he had a row

======================
این تاپیک مربوط به درس «Are you worth it?» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۹»)

1 Likes

لطفا کل جمله رو بگید

1 Likes

این عبارت یعنی با هم دعوا و بحث و جدل داشته اند

1 Likes