تالار زبانشناس

چند سوال در رابطه با نرم افزار

نرم افزار فیلم طی ماه‌های آینده آماده میشه

امکانات بله اما دروس حرفه ای خیر

قسمت آمار برنامه در صفحه اول مواردی داره که از نظر ما برای تنظیم زمان شما کافی باشه. بیشتر از این اپلیکیشن رو پیچیده میکنه که به صلاح نیست

3 Likes