تالار زبانشناس

"مگر" به انگلیسی

واژه “مگر” به انگلیسی چه می شود؟ ترجمه عبارت زیر چیست؟
مگر چه کاری می خواهی انجام دهی؟

مگر:except
What do you want to do

3 Likes

البته با توجه به نقشی که اون کلمه(مگر) در جمله پیدا میکنه ممکنه از کلمات دیگه هم بشه استفاده کرد.مثلاbutهم معنی مگر رو میتونه داشته باشه…

3 Likes

مگر یه کلمه ی فارسی هست که برگردوندنش به انگلیسی در شرایط مختلف میتونه متفاوت باشه.

اینجا به راحتی میتونیم بگیم: What are you going to do?

مگر در دیگر جملات:

چطور مگه؟
How come?

مگه میشه؟؟
How is it even possible?

مگه من با تو شوخی دارم؟
Am I kidding with you?

مگه مغز خر خوردي؟
Are you nuts?

مگه همینو نمیخواستی؟
Isn’t that what you wanted?

و موارد متعدد دیگه

3 Likes