یادگیری زبان

یادگیری زبان
0.0 0

#1

طور میشه به طور خود اموز با یک برنامه خوب از سطح ضعیف رسید به پیشرفته و اینکه چند زبان باهم یاد گرفت مثل عربی روسی آلمانی انگلیسی چند برنامه است