تالار زبانشناس

یادگیری زبان

طور میشه به طور خود اموز با یک برنامه خوب از سطح ضعیف رسید به پیشرفته و اینکه چند زبان باهم یاد گرفت مثل عربی روسی آلمانی انگلیسی چند برنامه است