تالار زبانشناس

I can't understand

تو جمله زیر having چه معنی و کاربردی داره؟
همچنین beings around یعنی چی؟
The tree had learned that having kind and generous beings around makes the world a much better place to live in

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

2 Likes
The tree had learned that having kind and generous beings around makes the world a much better place to live in.

درخت فهمیده بود که داشتن موجوداتی (beings) مهربان و سخاوتمند پیرامون خود، جهان را مکانی بسیار بهتر برای زندگی کردن می سازد.


در آغاز یک جمله می تونیم از جراند به عنوان فاعل استفاده کنیم:

Exercising is good for our health.

از جراند به عنوان مفعول هم بعد از یک فعل میشه استفاده کرد:

I love learning foreign languages.
8 Likes

من اینجوری معنیش کردم واسه خودم
have something around
یعنی داشتن چیزی دور و برت.
beingsیعنی موجودات.
something= kind and generous beings
موجودات مهربان و بخشنده

3 Likes