تالار زبانشناس

سرعت های مختلف فایل صوتی داستان

بخش داستانهای واقعی…

این مورد در پکیج های خاصی قرار داره. ۱- داستان واقعی، ۲- داستان کوتاه، و ۳- مگا داستان