تالار زبانشناس

Lumps and bumps

ایا lumps and bumps یک اصلاح است؟
معنی ان چی میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes
1 Likes
Whenever Alicia told her that she had done bad things, the pillow would make annoying noises through the night, and contort itself into all kinds of uncomfortable lumps and bumps.

ترجمه: هر وقت آلیسیا به بالشت می‌گفت که کارهای بدی انجام داده، بالشت صداهای آزاردهنده‌ای در طول شب از خودش درمیاورد و با انواع و اقسام برآمدگی های ناراحت کننده خود را از شکل می انداخت.
lump و bump هر دو به معنای برآمدگی و قلنبه شدگی هستند.

5 Likes