تالار زبانشناس

معنی جمله چیه

The archaeologists dug a number of trenches across the car park
معنی این جمله و گلمه trenches چی هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «The King under the Car Park» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱۳»)

1 Likes
The archaeologists dug a number of trenches across the car park.

باستان شناسان تعدادی چاله در آن سوی پارکینگ حفر کردند.

trench: خندق، گودال
1 Likes