معنی جمله چیه

معنی جمله چیه
0.0 0

#1

The archaeologists dug a number of trenches across the car park
معنی این جمله و گلمه trenches چی هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «The King under the Car Park» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱۳»)


#2
The archaeologists dug a number of trenches across the car park.

باستان شناسان تعدادی چاله در آن سوی پارکینگ حفر کردند.

trench: خندق، گودال