نوشتن به زبان انگلیسی

نوشتن به زبان انگلیسی
0.0 0

#1

ajتو درس رهبران بزرگ اشتباهات بزرگ میگه اگه میخواین سریعتر یاد بگیرین باید بنویسین ولو اینکه اون نوشته اشتباه داشته باشه .این نوشته ها میتونه درباره هر چیزی باشه فقط به زبان انگلیسی باشه


#2

بله. اینجا هم به طور مفصل توضیح داده: