تلفظ صحیح لغت Pinetum

تو این لینک با هر دو لهجه تلفظ صوتیش رو قرار داده

3 پسندیده

ship-or-sheep-pdf.pdf (20.1 مگابایت)

tree or three.pdf (15.1 مگابایت)

Oxford_Living_Grammar_Elementary1.pdf (36.8 مگابایت)

Oxford_Living_Grammar_Pre-interm2.pdf (42.3 مگابایت)

Oxford-Living-Grammar-intermediate3.pdf (42.0 مگابایت)
۸