تالار زبانشناس

Frank smith

سلام frank smith چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت خواندن»)

1 Likes

Screenshot-2018-2-4 frank smith - Google Search

2 Likes