تالار زبانشناس

معنی کلمه plant

plantاین معنیش چیه چرا تو درس نیست

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes
People in Europe heard about this medicine and then came to the rainforest to collect the plant.

مردم اروپا از این دارو خبردار شدند و سپس به جنگل‌ بارانی براي جمع آوري اين گياه آمدند.

5 Likes