تالار زبانشناس

توضیح و فرق در مورد حال استمراری و حال کامل

میشه لطف کنین تفاوت بین حال استمراری و حال کامل رو توضیح بدین؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

سلام
حال استمراری وقتی استفاده میشه که ازانجام دادن کاری درزمان حال صحبت می کنیم.مثلا این جمله:I am reading your writing now.or They are not eating dinner.ساختارحال استمراری درزبان انگلیسی باین صورت هست:
I/they/he/she+am/is/are+verbیاشکل ساده فعل+ing.معمولا قیدهای at present/at the moment/or nowدرآخرجمله های حال استمراری استفاده میشه.چند تامثال دیگه:
My kids are sleeping. یاwe are studing English at present.یه نمونه هم جمله سوالی حال استمراری:
Are you cooking dinner?.همینطورشکل منفی حال استمراری:
They aren’t building. اما حال کامل ازانجام عملی درزمان گذشته ای نامشخص صحبت میکنه.درواقع همون ماضی نقلی فارسی:من آن شهررادیده ام. ممکنه عمل انجام شده چندین باراتفاق افتاده باشه مثلا من آن کتاب راچندین بار خوانده ام.
ساختار حال کامل درزبان انگلیسی باین صورت هست:
I/They/he/she/we/you/it+have/has/+verb+edیاشکل سوم فعل.
چندتامثال:I have watched that movie several times. Or they have been in mashed over and over.or she has visited her grandmother 's many times. جملات حال کامل زمان دقیق انجام عمل رامشخص نمی کنن.بعضی وقتهازمان حال کامل ازانجام کاری صحبت میکنه که ازگذشته شروع شده وتاالان هم ادامه داره.for example:I have been teacher since I was very young. Or He has lived here for some years. ازکلمات since وfor هم گاهی درجملات حال کامل استفاده میشه.
امیدوارم براتون قابل استفاده ومفیدباشه.موفق باشید

7 Likes

کلمه مشهد درجمله They have been in mashhad over and over درست تایپ نشده. می بخشید

1 Likes

Thanks a lot for your help

1 Likes

Your welcome. I hope you succeed.

1 Likes