تالار زبانشناس

معنی دقیق این جمله

They called her names and threw her in jail.

call names: دشنام‌ دادن‌، به‌ زشتى‌ نام‌ بردن‌ (از)، لقب‌ زشت‌ دادن‌ به‌، ناسزا گفتن‌

ترجمه: آنها به او ناسزا گفتند و او را به زندان انداختند.

1 Likes

They called her names and threw her in jail.

درنهایت این دختر به خاطر کارش به زندان افتاد

در نهایت کجای جمله هستش

ممنونم دوست عزیز از کمکتون

1 Likes