معنی دقیق این جمله

معنی دقیق این جمله
0.0 0

#1

They called her names and threw her in jail.


#2

call names: دشنام‌ دادن‌، به‌ زشتى‌ نام‌ بردن‌ (از)، لقب‌ زشت‌ دادن‌ به‌، ناسزا گفتن‌

ترجمه: آنها به او ناسزا گفتند و او را به زندان انداختند.


#3

They called her names and threw her in jail.

درنهایت این دختر به خاطر کارش به زندان افتاد


#4

در نهایت کجای جمله هستش


#5

ممنونم دوست عزیز از کمکتون