تالار زبانشناس

معنی موضوع درس

معنی موضوع درس میشه (معرفی متن اصلی)?
و چرا این ترکیب صحیح نیست?
main text intro

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

1 Likes

درس اول اسمش Introduction to Power English Courses هست. یعنی مقدمه ای بر بسته‌ی انگلیسی قدرت.

1 Likes