مفهوم جمله از was به بعد

مفهوم جمله از was به بعد
0.0 0

#1

مفهوم این جمله دقیقا چی میشه but the idea of freedom was making him very excited

بیشتر از قسمت was به بعد هست

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان گذشته ی استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)


#2

ترجمه: فکر آزادی او را بسیار هیجان زده می کرد.
از was به بعد: او را بسیار هیجان زده می کرد.