تالار زبانشناس

مفهوم places در جمله زیر

he has seen beautiful places

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

یعنی مکانها …

2 Likes