مفهوم places در جمله زیر

مفهوم places در جمله زیر
0.0 0

#1

he has seen beautiful places

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)


#2

یعنی مکانها …