نقش کلمه meaning

نقش کلمه meaning
0.0 0

#1

در دو جمله زیر نقش کلمه meaning چیست?فعل است?و چرا ing گرفته است?معنی عبارات چیست?

So again that is peak meaning top, very top, or sometimes meaning best.

Okay so peak meaning top.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)


#2

به معنی …


#3

کلمه meaning همانطور که استاد ناصری فرمودند به معنای: به معنی هست.

نقش آن: گاهی برای توصیف یک کلمه یا جمله از ساختار عبارات توصیفی یا موصولی استفاده میشود. که کلمات which, that, who, whom کلمه وصل کننده هست و نقش فاعل یا مفعول رو دارند.

جمله در اصل

So again that is peak that ( or which) it means top

هست. و همین ساختار را میتوان خلاصه نمود. با حذف موصول، ضمیر و تبدیل فعل به حالت ing دار.


#4

Thank you for explanation. I like that.