تالار زبانشناس

نقش کلمه meaning

در دو جمله زیر نقش کلمه meaning چیست?فعل است?و چرا ing گرفته است?معنی عبارات چیست?

So again that is peak meaning top, very top, or sometimes meaning best.

Okay so peak meaning top.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

1 Likes

به معنی …

3 Likes

کلمه meaning همانطور که استاد ناصری فرمودند به معنای: به معنی هست.

نقش آن: گاهی برای توصیف یک کلمه یا جمله از ساختار عبارات توصیفی یا موصولی استفاده میشود. که کلمات which, that, who, whom کلمه وصل کننده هست و نقش فاعل یا مفعول رو دارند.

جمله در اصل

So again that is peak that ( or which) it means top

هست. و همین ساختار را میتوان خلاصه نمود. با حذف موصول، ضمیر و تبدیل فعل به حالت ing دار.

4 Likes

Thank you for explanation. I like that.

2 Likes