Who has ever lived

Who has ever lived
0

#1

who has ever lived.

چه معنایی داره؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «اسحاق نیوتون» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

جمله رو بفرستید تا ببینیم چه معنی میده تو جمله
بدون جمله یعنی هر کسی که تا الان بوده، یا زندگی کرده، یا هر کسی که تا الان تجربه کرده


#3

He was one of the greatest scientists and mathematicians who has ever lived.

او یکی از بزرگترین دانشمندان و ریاضیدانانی بود كه تا به حال زيسته است.