تالار زبانشناس

He takes out

نمیشه بجایHe takes out his video camera and is recording himself
بگه He is taking out his video camera ?
اگر نمیشود فرقشون چیه؟
با تشکر

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

سلام، حالت استمرار برای عمل مستمر بکار میرود. در این جمله بیرون آوردن دوربین در یک لحظه رخ میدهد پس به صورت ساده بکار میرود نه استمراری.

2 Likes

When he was takeing his hand out his pocket, he was shooted.

وقتي داشت دستش رو از جيبش در مياورد، بهش شكليك شد.

در اينجا بيرون آوردن دست از جيب به آرومي اتفاق افتاده و در يك لحظه انجام نشده، بنابراين ميشه از گذشته استمراري استفاده كرد.

3 Likes