تلفظ اسم سبستین

تلفظ اسم سبستین
0.0 0

#1

senastian tianتلفظش چجوریه در چند جاtian شن خونده میشد

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)