تالار زبانشناس

سوال گرامری خط آخر درس

مشکلی نداره. تا جایی که بنده میدونم کلمه ی not میتونه در هر دو حالت بیاد. فقط ممکنه در تاکید جمله کمی تفاوت داشته باشه.

2 Likes

infinitive

2 Likes

فعلagreeاز افعالي هست که فعل دوم بعداز اون به صورت مصدر با toمياد و براي منفي کردن مصدر با toکلمهnotبايد حتما قبل از toقرار بگيره در اينجا فعل دوم واژه fightهست و جمله منفي درست agree not to fight مي باشد

2 Likes