معنی عبارت Right away

معنی عبارت Right away
0

#1

she ran to fetch one right away

فورا - بی درنگ