تالار زبانشناس

معنی عبارت Right away

she ran to fetch one right away

فورا - بی درنگ

1 Likes