تالار زبانشناس

سلام مکالمه

با سلام اینجانب خواهان فردی جهت مکالمه به صورت حضوری یا صوتی هستم م رسی