معنی کلمه known در این جمله چیه

معنی کلمه known در این جمله چیه
0

#1

george is known as the patron saint of many countries

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

به معنی شناخته شدنه
میگه که جورج به عنوان حافظ مقدس در خیلی از کشورها شناخته میشه.