تالار زبانشناس

معنی get وgoing چیه

یعنی من هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد.
get و going رو نمیشه جدا معنی کرد. این ساختار یک گرامره

1 Likes

سلام دوست عزیز فک کنم بشه اینجا
Going رو قصد داشتن معنی کرد
و get رو شدن معنی کردن
ترجمه:من هرگز (هیچ وقت)قصد ندارم متاهل بشم

3 Likes

Get married با همه به معنی ازدواج کردن
قرار نیست کلمات رو تحت‌الفظی ترجمه کرد. باید دید تو زبان مقصد چه معنی و مفهمومی رو می‌رسونه
Be (am, is, are) going to هم یعنی قصد داشتن، قرار بودن
من قصد ندارم ازدواج کنم… قرار نیست ازدواج کنم

2 Likes