معنی get وgoing چیه

معنی get وgoing چیه
0.0 0

#1

i’m never going to get married

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

یعنی من هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد.
get و going رو نمیشه جدا معنی کرد. این ساختار یک گرامره


#3

سلام دوست عزیز فک کنم بشه اینجا
Going رو قصد داشتن معنی کرد
و get رو شدن معنی کردن
ترجمه:من هرگز (هیچ وقت)قصد ندارم متاهل بشم