تالار زبانشناس

نگهداری کلمات درس

منظورتون استخراج اون به خارج از اپلیکیشنه؟ همچین چیزی نذاشتیم.

1 Likes