تالار زبانشناس

Recording section

Should we record with all three speeds or one is enough?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تمرین تلفظ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «تلفظ»)

2 Likes

بله اگه انجام بدید بهتره.

2 Likes