تالار زبانشناس

معنی عبارت to get dressed

یعنی لباس پوشیدن، لباس به تن کردن

3 Likes

یعنی لباس از تن درآوردن

3 Likes