تالار زبانشناس

معنی specificity

it’s a matter of specificity

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هیجان»)

به معنای دقت/صحت هست.