معنی ترکیب زیر

معنی ترکیب زیر
0

#1

معنی sow seed چی میشه؟
I can sow seeds…

======================
این تاپیک مربوط به درس «I want to be a … by Jack» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۰»)


#2

من میتوانم بذر بکارم.


#3

در fast dictionary معنی sow رو نوشته بود ماده خوک برای همین نمیفهمیدم sow seed یعنی چی… ممنونم