تالار زبانشناس

چرا فعل come حرف sگرفته؟

An army comes to attack the castle.
در زمان حال ساده سوم شخص (he,she,it)s وes میگیرن اینجا که army سوم شخص نیس هس؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

Army اسم جمع است.اسامی جمع اسامی هستند که در ظاهر مفرد ولی در معنا جمع هستند.این اسامی با فعل مفرد بکار میروند.:rose:

2 Likes

متوجه شدم ممنون ازتوضیحتون🌷

2 Likes

خواهش میکنم دوست بزرگوار

2 Likes