سایه تعاملی برای هر جمله

سایه تعاملی برای هر جمله
0

#1

آیا در سایه تعاملی حتما باید برای هر کدام از جملات سایه تعاملی را اجرا نمود؟ یعنی کلمه به کلمه باید واسه هر حرف بیای چند جمله تعریف و توصیف بگی؟ نمی شه که!


#2

به نظر من سایه تعاملی بهتره

  1. رو جملات اجرا شه، نه کلمات

  2. رو جملاتی اجرا شه که براتون چالش برانگیز هستند، نه همه جملات.


#3

از بابت کمکتون متشکرم