تالار زبانشناس

سایه تعاملی برای هر جمله

آیا در سایه تعاملی حتما باید برای هر کدام از جملات سایه تعاملی را اجرا نمود؟ یعنی کلمه به کلمه باید واسه هر حرف بیای چند جمله تعریف و توصیف بگی؟ نمی شه که!

1 Likes

به نظر من سایه تعاملی بهتره

  1. رو جملات اجرا شه، نه کلمات

  2. رو جملاتی اجرا شه که براتون چالش برانگیز هستند، نه همه جملات.

3 Likes

از بابت کمکتون متشکرم

1 Likes