" سبز تر از قبل سال را نو کنیم 😍"

" سبز تر از قبل سال را نو کنیم 😍"
0.0 0

#1

565566-4

سلااااااام :heart_eyes::heart_eyes:
به همگی
قصدم از زدن این تاپیک
حلالیت آخرسالی از همهههههه دوستان هست
( چون زیاد تو تالار بودمو و ایشالا هستم )

اگه احیانا"
خواااسته یا ناخواااسته
جلووو رو یا پشت سررر
به شوووخی یا غیر شوووخی
حرفی
حدیثی
شوخی ای
کنایه ای
هرررررررچی از جانبم باعث ناراحتی هررررررکسی شده
میخوام حلالم کنید :rose::heart::rose::heart:

اگه حلال نمیکنید هم بگید تا یه فکری کنم :joy::unamused:

فککنم امروز زمان خوبی باشه واسه حلالیت از همدیگه :upside_down_face::rose:

ضمنا" هیشکی رو منشن نمیکنم
که خداینکرده کسی رو یادم نره :joy::joy::smirk::smirk:
همه خواهر و برادرای مهربونم هستین :rose:

مخاطبم : تمام کسایی هست که باهاشون هم کلام شدم :rose:


#2

سال داشت خوب تموم میشدا
آخرش زدی خرابش کردی
هععععععیییی بگم یا نگم حالا


#3

بوگو داداچ راحت باش :joy::joy::joy:


#4

فکراتو بکن تا فکرامو کنم :unamused::joy::joy:


#5

اینو مدیر بررسی کنه لدفن :unamused::crazy_face:


#6

فکریدم که تاپیکیدم :unamused::joy::joy:
بوگو فودات


#7

بترکییییید دوتاااایی همزماااان :joy::joy::joy::joy::joy:
واااای خداااا
سه متر نوشتم
دو کلمه رو گیر داده :joy::joy::joy::joy:


#8

یاد پنشمبه اخر سال افتادم
چن شمبه ایم؟؟ :joy::joy::joy::joy::joy:


#9

اینو با رسم شکل لطفا :smirk:


#10

:joy::joy::joy:
دوشمبه

تو زود اومدی زود نخاه بروه :unamused:


#11

همزمان سخت نیست
داغ دو جوون عزیز کرده
الهی بمیرم برا خودم


#12

:joy::joy::joy::joy::joy: اخرشو ورق بزن ببین چی نوشته؟


#13

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:


#14

وااای نگو اینجوری خو
بترکی الهی :astonished::angry:


#15

:joy::joy::joy::joy::joy:
هیچی ننوشته دراین باره


#16

همه ؟؟؟؟؟؟؟؟// مطمعنی همه ؟ :unamused::joy::joy:


#17

اینو شک دارم بزار بفکرم یه رب :joy::joy::joy::unamused:


#18

شفاف سازی لدفن :crazy_face::smirk:


#19

دکی حلالش کنیم یا هنو زوده ؟


#20

سخته فراق من میفهممت رفیق :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: