معنی chimney- pot

معنی chimney- pot
0

#1

در جمله زیر معنیش چی میشه؟
He left an old chimney- pot on top of one of his rhubarb plants

======================
این تاپیک مربوط به درس «Rhubarb» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)