تالار زبانشناس

معنی chimney- pot

در جمله زیر معنیش چی میشه؟
He left an old chimney- pot on top of one of his rhubarb plants

======================
این تاپیک مربوط به درس «Rhubarb» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

2 Likes

سلام

لوله ى كوتاه و باريكی كه براى ازدياد كشش هوا و دود در راس دودكش جاسازى مي شود-كلاهك سر دودكش

Early chimneys were of simple brick construction.
Later chimneys were constructed by placing the bricks around tile liners.
To control downdrafts, venting caps (often called chimney pots ) with a variety of designs are sometimes placed on the top of chimneys.
منبع

1 Likes