تالار زبانشناس

Re-introduced معنی

Simalary,we can say that the cornish language has been re-introduced

======================
این تاپیک مربوط به درس «Languages» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

فککنم
“دوباره معرفی کردن”
معنی میده
و re کلا معنی “دوباره” رو میده

1 Likes